หน้าหลัก

 

ต้อนรับเข้าชมเว็บไซต์ของโรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย

โรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย ตั้งอยู่บริเวณแนวตะเข็บชายแดนไทย - พม่า ระยะทาง 16 กิโลเมตรจากตัวอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย เป็นโรงพยาบาลในชนบท มีขนาดความจุที่ได้รับการจดทะเบียนจำนวน 25 เตียง ซึ่งมีผู้รับบริการรักษาพยาบาลทั้งในแผนกผู้ป่วยใและแผนกผู้ป่วยนอกเป็น จำนวนมากในแต่ละวัน รวมไปถึงแผนกส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเท่าเทียม ปราศจากอคติ ไม่ว่าจะโดยเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ หรือเศรษฐฐานะ

เมื่อ แรกเริ่มดำเนินการ ได้ใช้สถานที่ออกตรวจรักษาที่บ้านของแพทย์มิชชันนารีในปี 1960 จวบจนปัจจุบัน เป้าหมายของโรงพยาบาลยังคงไม่เปลี่ยนแปลง อันได้แก่ ให้การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพสูงและประกาศพระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์ แก่ชุมชนชายขอบ ในพื้นที่ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ ไม่มีสัญชาติไทย ไม่มีเอกสารทางทะเบียนราษฎร์ และไม่สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้